Algemene Voorwaarden Ouders/verzorgers

Nooit echt een leuke of gezellige tekst, maar het hoort er wel bij. Het zorgt voor alle partijen voor duidelijkheid.

Opening
SanoeQ is geopend vanaf aanvang scholen tot en met de kerstvakantie en dan vanaf 1ste week januari tot aan de school zomervakantie. In de zomervakantie periode is er een aangepast rooster. Na de zomervakantie is SanoeQ geopend tot de kerstvakantie start.

Sluiting
Op feestdagen (Goede Vrijdag, 1ste en 2de Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de Pinksterdag) is SanoeQ gesloten. Tijdens de schoolvakanties is er een aangepast rooster. De aanpassingen worden tijdig aangegeven/gecommuniceerd.

 

1. Inschrijving

 1. Inschrijving geldt voor losse lessen (zoals specifieke workshops, op zichzelf staande OuderKind yoga events), yogafeestjes en lessenreeksen (zoals de SanoeQ Kinder Cursus of een lessenreeks van OuderKind Yoga)
 2. Inschrijving gebeurt door het inschrijfformulier in te vullen en terug te mailen. Met het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van SanoeQ.
 3. Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur met betalingsgegevens.
 4. Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW tenzij expliciet anders aangegeven.
 5. Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer en de naam van je kind.
 6. De workshop/cursus/feestje/lessenreeks is definitief geboekt als er akkoord is per mail vanuit SanoeQ.
 7. Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang workshop/cursus/feestje/lessen.
 8. Wanneer het lesgeld niet voorafgaand aan de les(sen) door SanoeQ is ontvangen, kan SanoeQ deelname aan de les(senreeks) weigeren.
 9. Een cursus, workshop of les start bij voldoende aanmeldingen. SanoeQ zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.
 10. Indien van toepassing: beide ouders zijn akkoord met deelname van het kind aan de Kinder Cursus bij SanoeQ. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere ouder is geïnformeerd en hier toestemming voor gegeven heeft.

 

2. Ontbinding, annulering en afmelding

 1. Ontbinding van de inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de lessenreeks.
 2. Het betaalde lesgeld zal dan binnen 14 dagen op de rekening worden teruggestort.
 3. Bij ontbinding van de inschrijving binnen 14 dagen voor de lessenreeks geldt de volgende restitutie: 14 tot 7 dagen voor aanvang 50% restitutie van het totaal verschuldigde bedrag. Voor afmeldingen tot 6 dagen voor aanvang wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je kind voortijdig de lessen beëindigt.
 4. Annulering van deelname aan een les(senreeks) door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kan je kind aan een nieuwe les(senreeks) meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde lesgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.
 5. Wanneer je kind (of jij en je kind bij OuderKind yoga) niet aanwezig kan zijn, kun je dit via e-mail of telefonisch doorgeven (06-15397337), tenminste 24 uur voor de les. Indien je een OuderKind yoga lessenreeks hebt afgenomen, geldt dat je bij tijdige afmelding (>24 uur voor de les) de les behoudt. Bij een afmelding binnen 24 uur voor de les zal de les wel afgeschreven worden.
 6. Bij afmelden van deelname aan een (OuderKind yoga)les/workshop op een specifieke datum (‘losse les/workshop op specifieke datum’) geldt dat bij afmelding binnen 24 uur voor de les het lesgeld verschuldigd blijft. Bij tijdige afmelding (>24 uur voor de les) is geen lesgeld verschuldigd.
 7. Aangezien lessen van de SanoeQ Kinder Cursus specifiek afgestemd zijn op een specifieke groep, is het niet mogelijk om een gemiste les in te halen.
 8. Terugbetaling van het lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 9. Mocht een reeks lessen door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft SanoeQ het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je kind hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het lesgeld.
 10. Bij ziekte of uitval van de docente voor een lesdag zal SanoeQ je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. SanoeQ zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het lesgeld.
 11. Mocht SanoeQ, na twee lessen in de SanoeQ Kinder Cursus ervaren dat deze training nu niet passend en helpend is voor je kind, dan zoeken we samen met jou naar een oplossing (het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn dat er op een later tijdstip opnieuw ingestapt kan worden, of dat een individueel traject beter past.) Dit stemmen we in goed onderling overleg af. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.

 

3. Aansprakelijkheid

 1. Uiteraard doet SanoeQ er alles aan om de veiligheid te bewaken in de lessen.
 2. SanoeQ is niet aansprakelijk voor eventueel letsel, ongevallen, blessures en/of schade aan personen en/of eigendommen gedurende de lessen dan wel door het doen van oefeningen thuis.
 3. Evenmin is SanoeQ aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de lessen.
 4. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van SanoeQ en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
 5. SanoeQ kan door ouders/verzorgers niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hun kinderen gevolgde lessen. Deelname aan lessen van SanoeQ geschiedt op eigen risico.
 6. Een les bij SanoeQ is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

 

4. Medisch

 1. De ouder/verzorger van het kind draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SanoeQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de ouder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen deelnemen aan een lessenreeks/cursus/workshop/feestje, tijdig aan SanoeQ worden doorgegeven.
 2. De ouder/verzorger is verplicht om bij inschrijving of voor aanvang van de les eventuele lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docente. De medische gegevens van je kind worden nooit aan derden verstrekt.
 3. SanoeQ kan, op grond van bepaalde redenen die bij deelname worden gemeld, de toezegging tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden.

 

5. Promotiemateriaal

 1. SanoeQ kan beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens een cursus/les/workshop/feestje en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.
 2. Op het inschrijfformulier kan per persoon aangegeven worden of hiertoe toestemming dan wel geen toestemming wordt verleend.

 

6. Overig

 1. Alle door SanoeQ geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel ook begrepen kaarten, spellen, tekeningen, software, boeken, enz. blijven (intellectueel) eigendom van SanoeQ, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de degene aan wie SanoeQ deze zaken heeft verstrekt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van SanoeQ worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, uitgeleend of op andere wijze met of voor anderen worden benut.
 2. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan SanoeQ.
 3. In geval van beschadigingen toegebracht door degene aan wie SanoeQ deze zaken heeft verstrekt, heeft SanoeQ het recht de schade te verhalen op de ouder/verzorger.
 4. SanoeQ heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een lessenreeks/workshop/cursus/feestje van SanoeQ en tarieven en/of reglementen aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Een overzicht van de actuele tarieven is op de website te vinden.
 5. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de website zijn leidend.

 

7. Huisregels

 1. Draag voor je eigen comfort makkelijk zittende, niet knellende kleding. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt.
 2. De ruimte wordt op blote voeten of antislip sokken betreden.
 3. Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn en vooraf naar het toilet gaan.
 4. Het kind en ouder/verzorger dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden.

8. Privacy Statement

 1. SanoeQ hecht waarde aan je privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Deze zijn vastgelegd in de Privacy Policy SanoeQ.
 2. Door het gebruik van de website van SanoeQ, en bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.